Kto udziela porad prawnych?

Doradcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła studia prawnicza bez względu na to czy należy do korporacji i posiada uprawnienia radcy prawnego czy adwokata. doradca prawny także może udzielić porady prawnej. Jest to możliwe, gdyż doradca prawny działalność swoją opiera o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jest to potwierdzone poprzez wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w 2003 roku wyraził pogląd, że osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze mogą prowadzić działalność prawniczą na własny rachunek taką jak biuro doradztwa prawnego.

Wśród możliwych kompetencji doradcy prawnego należą udzielanie porad prawnych, przygotowywanie projektów pism, może nawet reprezentować swojego klienta przed sądem(w sytuacji gdy przepisy prawne nie wymagają przymusu adwokacko-radcowskiego).

Podsumowując specjalistycznego typu porady prawne może udzielić tak samo osoba z odpowiednim wykształceniem, jak i osoba, która biuro porad prawnych otworzyła, pomimo braku kwalifikacji i wiedzy. Jednocześnie tak bogaty wybór pośród przedsiębiorców sprzedających swoje usługi w dziedzinie porad prawnych pozwala na wybór najlepszego jak i najbardziej dostępnego.

Należy pamiętać, że definicja pomocy prawnej obejmuje taki zakres czynności jak poradnictwo prawne, opracowywanie aktów prawnych, zastępstwo procesowe bądź pozaprocesowe, obrona w sprawach karnych i inne usługi. Wszystkie te usługi mogą świadczyć adwokaci, radcy prawni, notariusze i w niepełnym zakresie doradcy prawni. Ważna jest informacja, że doradcy prawni nie muszą, ale mogą posiadać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dodatkowo doradcy prawni nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, nie mają obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej ani nie obowiązują wiążące zasady etyki. Uściślając doradcy prawni mogą udzielać porad prawnych i przygotowywać projekty pism, ponadto doradca prawny może być pełnomocnikiem w niektórych sprawach cywilnych, jeżeli łączy go z klientem stała umowa zlecenia oraz być pełnomocnikiem w postępowaniu administracyjnym. Doradca prawny to zawód pozbawiony przymusu przynależności do korporacji prawniczych ograniczających wolność wykonywania zawodu, co daje możliwość ominięcia przepisów zakazujących reklamę czy narzucających cenę minimalną.

Doradca prawny nie zawsze musi być osobą wykształconą w danym kierunku(w tym przypadku prawo), dlatego warto zawsze sprawdzić kompetencje i doświadczenie doradców prawnych, z których usług zamierzamy skorzystać. Kategoria doradców prawnych to próba otwarcia zawodów prawniczych dla rzeszy osób kończących studia prawnicze. Istnieją plany usystematyzowania przepisów dotyczących wykonywania zawodu przez doradców prawnych. Doradca prawny ma szeroki zakres kompetencji jak udzielanie ustnych i pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie i opiniowanie umów( o najem, o dzieło, zlecenie, o roboty budowlane, o pracę i innych), reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej, sporządzanie pism przedsądowych oraz podań, windykacje należności, udział w negocjacjach przedsądowych i inne.

Wsparcie merytoryczne: lawcenter.pl

Dodaj komentarz