Składki na ubezpieczenia i niektóre świadczenia z nich

1209880-finanse-kalkulator-657-323Obciążenie kosztami naszych wynagrodzeń, czy też obowiązek płacenia składek na ubezpieczenia dotyczy każdego, bez wyjątku. Wiąże się z naszym narzekaniem. Szczególnie w sytuacjach, gdy mamy problem z rejestracją do lekarza. Pytamy więc na co przeznaczane są nasze pieniądze.

Podstawą prawną zobowiązującą podmioty do wpłacania składek na ubezpieczenia jest między innymi: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Każda osoba zatrudniona zobowiązana jest do odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Wśród ubezpieczenia społecznego wymienić możemy różne jego rodzaje. Jest to ubezpieczenie emerytalno-rentowe, wypadkowe, macierzyńskie oraz chorobowe.

Inaczej jednak wygląda płacenie składek, gdy pracujemy na umowę, o pracę, umowę o dzieło, czy też umowę zlecenie. Zależy to również od posiadania statusu studentka, emeryty bądź rencisty lub osoby niepełnosprawnej. Inaczej wygląda to u przedsiębiorcy, inaczej u rolnika a jeszcze inaczej u osób zatrudnionych w firmach, urzędach.

Przedsiębiorcy zobowiązani są do wpłacania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenie wypadkowe, rentowe, emerytalne. Obowiązani są także do wpłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, płaci się miesięcznie. Jej wysokość wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Składki rolników prowadzących działalność gospodarczą, których powierzchnia gruntów wynosi mniej niż 6 ha – finansowane są przez budżet państwa.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52 podstawy wymiaru składki. Składka ta finansowana jest w równych częściach przez ubezpieczonych i płatników składek.

Wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe równa jest 2,45% podstawy wymiaru składki i w całości finansowana jest przez ubezpieczonego. Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru i w całości finansowana jest przez płatników składek. W przypadku składki na ubezpieczenie rentowe jej wysokość to 8%, z czego 1,5% podstawy wymiaru pokrywają ubezpieczeni i w wysokości 6,5% podstawy wymiaru, którą pokrywają płatnicy składek.

Ustawa wskazuje również, że rolnicy sami opłacają składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi miesięcznie 10 proc. emerytury podstawowej. Składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie ustala Rada Rolników.

Wpłacając składki na ubezpieczenia społeczne czy też zdrowotne, możemy liczyć na świadczenia z nich wynikające. W przypadku ubezpieczeń społecznych możemy liczyć na przykład na świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, zasiłek chorobowy, wyrównawczy, macierzyński opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne, jednorazowe odszkodowanie, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową czy rodzinną. Wśród świadczeń zdrowotnych przysługują nam świadczenia gwarantowane jak np. podstawowa opieka lekarska, pielęgniarska, czy świadczenia gwarantowane z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Więcej informacji na temat świadczeń w ustawach oraz rozporządzeniach.

Wsparcie merytoryczne: https://madens.pl/produkt/maska-chirurgiczna-ochronna-jednorazowa-na-gumke/

Dodaj komentarz