Intercyza

Fotolia_11248409_Subscription_XLWe współczesnych czasach gdzie co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, związki partnerskie stają się coraz bardziej modne, małżeństwa zawierane są przez osoby w coraz późniejszym wieku – decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest decyzją trudną. Pojawia się wiele wątpliwości. Co więcej, szybkie tempo życia, chęć rozwoju, dążenie do bycia niezależnym i chęć dążenia do wzbogacania się, jak i życia na wysokim standardzie sprawia, że osoby mające zamiar wstąpić w związek małżeński nierzadko wkraczają w niego ze sporą różnicą co do wartości majątku i z ambitnymi planami na przyszłość np. w postaci prowadzenia własnej firmy. Zdarza się również, że pochodzenie z rodzin o różnym poziomie majątkowym wywołuje liczne konflikty co zagraża rozpadowi więzi. Podobnie jest z osobami, które wstępują w związek małżeński po raz kolejny, mającymi często zobowiązania wobec osób z poprzedniego małżeństwa. Być może to, że żyjemy w czasach gdzie problemy finansowe są najczęstszym powodem konfliktów małżeńskich jak i rozpadu małżeńskiego pożycia, przyczynia się do coraz zmniejszającej się z roku na rok ilości zawieranych małżeństw.

Czym jest intercyza?

Jest ona umową majątkową małżeńską spisywaną przed zawarciem związku małżeńskiego przez osoby mające zamiar wstąpić w związek małżeński lub też w trakcie trwania małżeństwa. Kształtuje ona stosunki majątkowe pomiędzy osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński lub też w nich będących. Kwestia intercyzy uregulowana jest w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z nim może być zawarta tylko w formie aktu notarialnego. Intercyza może być umową, która wspólność ustawową rozszerza bądź ogranicza. Może być to także umowa, która ustanawia rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Istnieje możliwość zmiany lub rozwiązania intercyzy. W tym przypadku powstaje wtedy wspólność ustawowa między małżonkami, chyba, że strony postanowiły inaczej. Na intercyzę można się powoływać wobec innych osób, gdy była ona im wiadoma.

Co daje zawarcie intercyzy?

Spisanie intercyzy jest jedną z możliwości by z większym poczuciem bezpieczeństwa finansowego wstąpić w związek małżeński lub też być w takim związku. Zmniejsza poczucie obawy, co do trwałości związku. Spisanie intercyzy pozwala uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i kłótni wynikających ze spraw majątkowych. Umożliwia również zabezpieczenie majątku małżonka zgromadzonego po ślubie, nie zaś majątku, który małżonek posiadał przed ślubem, ponieważ jest on ustawowo majątkiem osobistym, a więc takim, który należy wyłącznie do własności małżonka. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym do majątku osobistego należą między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, służące jedynie w celu zaspakajania osobistych potrzeb, prawa niezbywalne, przedmioty uzyskane z tytuły odszkodowania za uszkodzenia ciała, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę czy też prawa autorskie. Główną przyczyną z powodu, której zawierana jest intercyza jest chęć zachowania majątku odrębnego przez współmałżonków. Powodem spisania intercyzy jest także chęć zabezpieczenia się finansowego na wypadek gdy współmałżonek lub przyszły współmałżonek zaciągnie zobowiązania, za które drugi ze współmałżonków odpowiadać finansowo nie chce. Również w przypadku gdy jeden ze współmałżonków prowadzi działalność gospodarczą, która wiążę się z ryzykiem finansowym albo ma zobowiązania wobec innych osób wynikające z poprzedniego związku małżeńskiego.

Warto zastanowić się w jakich przypadkach warto zawrzeć intercyzę.

Wsparcie merytoryczne: http://świat-pherostrong.pl/

Dodaj komentarz