Adopcja w świetle polskiego prawa

Adopcja to zabieg prawny, którego celem jest włączenie do danej rodziny osoby, która nie jest z nią powiązana więzami krwi. To autorytet prawa poświadcza, że od danego momentu osoba ta nabywa status pełnoprawnego członka tej rodziny. Adopcję znano już w …

Kim jest opiekun prawny?

Instytucja opiekuna prawnego została powołana, by osoba która z różnych względów nie może odpowiadać prawnie i dbać samodzielnie o własne interesy, nie musiała obawiać się naruszenia własnych dóbr materialnych i miała możliwość prowadzenia godnego życia. Opiekun to ktoś, kto w …

Gdy senior potrzebuje opieki

Sytuacja, w której najbliższy krewny w podeszłym wieku staje się niesamodzielny, wymaga niemal natychmiastowej reakcji. Trzeba się nim zaopiekować, co oznacza zwykle spore zmiany w życiu osoby, która takiej opieki się podejmie. Na szczęście może ona liczyć na darmowe wsparcie, …

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Na mocy przepisów polskiego prawa wszystkie osoby po ukończeniu 18. roku życia mają pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to nic innego, jak prawo do samodzielnego decydowania o sobie i swoim majątku. Osoba pełnoletnia może więc na przykład zawrzeć umowę …

Pozbawienie praw rodzicielskich

beach-323454_1280Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość pozbawienia obojga rodziców lub tylko jednego z nich władzy rodzicielskiej, gdy nastąpi zaniedbanie obowiązków wobec dziecka w sposób rażący. Przepisy wyróżniają trzy sytuacje, gdy może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej i są to