Pozbawienie praw rodzicielskich

beach-323454_1280Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość pozbawienia obojga rodziców lub tylko jednego z nich władzy rodzicielskiej, gdy nastąpi zaniedbanie obowiązków wobec dziecka w sposób rażący. Przepisy wyróżniają trzy sytuacje, gdy może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej i są to trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, nadużywanie tej władzy lub też rażące zaniedbywanie obowiązków przez rodziców.

Do nadużycia władzy rodzicielskiej dochodzi, gdy następuje nadmierne karcenie, rozpijanie,nakłanianie do popełnienia przestępstw czy też wykorzystywanie seksualne. Natomiast rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka to np. uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych, głodzenie dziecka czy nawet akceptacja stosowania przez dziecko używek.

Jeśli chodzi o trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej jest to czas niedający się ustalić albo trudny do przewidzenia, zazwyczaj wieloletni.

W zakres władzy rodzicielskiej wchodzą zarówno uprawnienia i obowiązki rodziców względem dziecka. Są to przede wszystkim obowiązek wychowania dziecka, reprezentowania go oraz sprawowania opieki nad nim i jego ewentualnym majątkiem.

Do pozbawienia władzy rodzicielskiej konieczne jest złożenie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich. Sprawa ta rozpatrywana jest w trybie nieprocesowym i może zostać wszczęta zarówno na wniosek rodziców, jak i z urzędu, gdy dobro dziecka jest zagrożone. Wniosek taki jest zwolniony z opłat sądowych. Warto pamiętać, że właściwym będzie sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka lub jego pobytu.

Orzeczenie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej może być także orzeczone w wyroku orzekającym rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa.

Pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nad dzieckiem powoduje, że rodzic ten nie może uczestniczyć w wychowaniu dziecka, występować w jego imieniu, zarządzać jego majątkiem, decydować o ważnych dla dziecka sprawach jak miejsce zamieszkania, wybór szkoły, wyjazd. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny. Dziecko zachowuje prawo do dziedziczenia po rodzicu pozbawionym władzy rodzicielskiej. Pomimo pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzic taki ma prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem, chyba że inaczej orzekł sąd w wyroku pozbawiającym go władzy rodzicielskiej lub innym postępowaniu.

Sąd może przywrócić władzę rodzicielską, o ile przywrócenie jest w określonych okolicznościach zgodne z dobrem dziecka.

Istotny jest fakt, że wcześniej nie musi nastąpić ograniczenie władzy rodzicielskiej i pozbawienie tej władzy może nastąpić od razu, jeśli sąd uzna, że dobro dziecka jest zagrożone. Natomiast samoistne ustanie przyczyny, która uzasadniała orzeczenie pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznego jej przywrócenia.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie musi dotyczyć wszystkich dzieci. Poza tym gdy pozbawia się władzy rodzicielskiej jednego rodzica, władza ta przysługuje drugiemu. Natomiast gdy oboje rodziców traci władzę rodzicielską konieczne jest ustanowienie dla dziecka opieki prawnej(np. rodziny zastępczej).

Wsparcie merytoryczne: więcej

Dodaj komentarz