Formy wypowiedzenia w prawie pracy

banner-949933_1280Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w wyniku złożenia wypowiedzenia w odpowiedniej formie. Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie regulują przepisy Kodeksu pracy.

Wypowiedzenie przede wszystkim musi być złożone w formie pisemnej. Forma ta musi być zachowana pod rygorem nieważności, czyli np. ustne wypowiedzenie nie będzie ważne. Może zostać złożone przez pracodawcę jak i przez pracownika. W przypadku, gdy umowę rozwiązuje pracodawca musi zawierać pouczenie o przysługującym prawie odwołania się do sądu pracy. Natomiast gdy umowa jest zawarta na czas nieokreślony pracodawca jest zobowiązany do wskazania przyczyny zwolnienia i przeprowadzić konsultacje z właściwą organizacją związkową, która reprezentuje pracownika.

Wypowiedzenie może nastąpić tylko z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest różny ze względu na rodzaj i okres zawieranej umowy. W przypadku umowy na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie(jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy), 1 miesiąc(jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy) lub 3 miesiące(o ile pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata). Natomiast w w sytuacji, gdy umowa jest zawarta na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze, gdy okres próbny nie przekracza 2 tygodni, 1 tydzień, w sytuacji gdy okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie lub 2 tygodnie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące. W przypadku, gdy zawarta jest umowa na czas określony strony mogą ustanowić w umowie 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, o ile umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy. W sytuacji, gdy zawarto umowę na zastępstwo okres wypowiedzenia to 3 dni robocze.

Do skutecznego wypowiedzenia umowy konieczne jest skuteczne doręczenie wypowiedzenia drugiej stronie. Istotne jest również określenie chwili kiedy wypowiedzenie zostaje skutecznie złożone(aby określić początek biegu okresu wypowiedzenia czy terminu na złożenie ewentualnego odwołania do sądu pracy. Kodeks pracy przewiduje dla pracodawcy pewne sankcje za niezachowanie formy pisemnej. Z kolei gdyby pracownik wypowiedział umowę bez zachowania tej formy, nie grożą mu za to żadne sankcje. Poza tym wypowiedzenie jest czynnością jednostronną, czyli jest skuteczne bez zgody drugiej strony i tylko cofnięcie wypowiedzenia będzie skuteczne za zgodą drugiej strony.

Może się także zdarzyć bezprawne wypowiedzenie umowy i następuje to w sytuacjach, gdy pracownik jest objęty szczególną ochroną przed wypowiedzeniem(np. pracownica w ciąży, ojciec wychowujący dziecko, pracownik, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego), bezprawne jest również niezachowanie odpowiedniej formy wypowiedzenia, skrócenie okresu wypowiedzenia lub też nieprawidłowe czy niejasne informacje dla pracownika o przysługujących mu środkach prawnych w przypadku wypowiedzenia.

Pracownik, który został bezpodstawnie zwolniony z pracy przysługuje przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie.

Dodaj komentarz