Gdy pracodawca nie wypłaca pensji…

1298899-Uzyskanie-przez-pracownika-dodatkowych-kwalifikacji-czy-tytulu-zawodowego-nie__c_57_61_788_477Pracodawca ma, zgodnie z polskim prawem, obowiązek wypłacania wynagrodzenia. Mimo wszystko zdarza się, że dane przedsiębiorstwo nie przestrzega tych zasad. Przyczyn może być wiele: od nieuczciwości, przez problemy finansowe przedsiębiorstwa, aż po brak płynności spowodowany niemożnością porozumienia się z kontrahentami… Niektóre powody są zależne od pracodawcy, inne nie, jednak ani dla pracownika, ani w obliczu polskiego prawa, nie ma to większego znaczenia.
Polskie prawo jasno stwierdza, że niezależnie od formy zatrudnienia, pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia.
W przypadku umowy o pracę przepisy jasno stwierdzają, że pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia comiesięcznie, w określonym wcześniej i stałym terminie, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym pracownik zyskał prawo do wynagrodzenia. Jeśli pracodawca wynagrodzenia nie przekazuje bądź nie jest to cała należna kwota, można złożyć pisemną skargę w Państwowej Inspekcji Pracy. Powinna ona zostać rozpatrzona w ciągu 30 dni. W tym czasie Inspekcja przeprowadzi niezbędną kontrolę w zakładzie pracy i na tej podstawie nakaże wypłatę zaległej pensji. Jeśli taka interwencja nie pomoże, pozostaje złożenie wniosku do sądu pracy.
W takiej sytuacji pracownik nie będzie ponosił żadnych kosztów ani w sądzie, ani też w Państwowej Inspekcji Pracy. Ewentualna sprawa sądowa jest na pewno wygrana, gdyż w podobnych sytuacjach sądy pracy zawsze orzekają na korzyść pracownika.
W przypadku wykonywania pracy określonej umową prawną należy przede wszystkim o zapłatę się upomnieć. Najlepiej uczynić to za pomocą listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W takim wezwaniu do zapłaty powinien być określony termin, w jakim spodziewamy się otrzymać należność oraz informacja, że w przypadku nie wypełnienia tego obowiązku, skierujemy sprawę na drogę sądową. Jeśli – mimo wysłania wezwania – pieniędzy nie otrzymamy, należy w sądzie złożyć wniosek o wydanie nakazu zapłaty.
Dobrze, jeśli podczas składania wniosku przedstawimy podpisany rachunek do danej umowy podpisany przez zleceniodawcę. Będzie to dowód na to, że zleceniodawca potwierdził wykonanie pracy, uchyla się jednak od wypłacenia stosownej należności. Po przeanalizowaniu sytuacji sąd zapewne wyda nakaz uregulowania zaległego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy i to nie pomoże, sprawa trafi najprawdopodobniej do komornika. Jeśli do umowy nie sporządzono rachunku, sąd zmuszony jest przeprowadzić postępowanie dowodowe. Po jego przeprowadzeniu i przesłuchaniu świadków sąd również wydaje nakaz zapłaty, koszty sądowe natomiast ponosi strona, która daną sprawę przegrała.
Warto zapamiętać także, że niewypłacania lub płacenie z opóźnieniem wynagrodzeń pracowniczych stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracownik ma prawo do natychmiastowego rozwiązania obowiązującej umowy, bez zachowania terminu wypowiedzenia. Pracownik nie musi interesować się przyczynami, dla których tak się dzieje i nie mają one formalnego znaczenia.

Wsparcie merytoryczne: zbudujbiznes.pl

Dodaj komentarz