Możliwość zapoznania się z aktami sprawy

Nie każdy obywatel zdaje sobie sprawę z tego, że artykuł dziesiąty kodeksu postępowania administracyjnego zmusza organy administracji publicznej do tego, aby przed wydaniem decyzji negatywnej dla strony informowały ją o możliwości zapoznania się z aktami całej sprawy i wniesienia swoich uwag.

Strona musi mieć możliwość w ciągu siedmiu dni zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i ewentualnego wniesienia uwag. Jeżeli organ nie zapewni takiej możliwości stronie postępowania, z pewnością po odwołaniu się od decyzji, organ drugiej instancji będzie musiał ją uchylić. Jeżeli sprawa trafi do sądu, wówczas z pewnością zostanie ona rozpatrzona w sposób pozytywny dla strony skarżącej decyzję.

Wsparcie merytoryczne: więcej

Dodaj komentarz