To samo pojęcie – jednak inne znaczenia

Osoby, które na co dzień nie mają do czynienia z tematyką prawną, bardzo często w swoich wypowiedziach popełniają istotne błędy jeśli zajdzie potrzeba wypowiedzenia się w fachowym języku. Najbardziej rzucającymi się w oczy pomyłkami są nieodpowiednie kategorie poszczególnych osób biorąc pod uwagę różne gałęzie prawa oraz wiek danej osoby. Dlatego też niniejszy artykuł powinien zgłębić każdy obywatel, aby wreszcie uporządkować swoją podstawową widzę z zakresu prawa.
Jeśli określamy daną osobę „małoletnim” to musimy zdawać sobie sprawę, że jest to pojęcie z zakresu prawa cywilnego i dotyczy ono osoby, która nie osiągnęła pełnoletności. W tym miejscu należy jeszcze nadmienić, że w przypadku mężczyzn przesłanką będzie oczywiście nieukończony 18-sty rok życia, natomiast w przypadku kobiet oprócz nieukończonych osiemnastu lat trzeba wziąć także pod uwagę fakt zawarcia związku małżeńskiego. Przepisy prawa cywilnego wyraźnie określają, że kobiety osiągają pełnoletność w dwojaki sposób. Po pierwsze – tak jak w przypadku mężczyzn –  gdy ukończą 18 lat. Po drugie jeśli kobieta, która ukończyła lat 16 zawrze związek małżeński to tym samym staje się pełnoletnia. Co ważne: nie traci tej pełnoletności w razie unieważnienia zawartego związku małżeńskiego. Generalnie bycie osobą małoletnią wpływa – rzecz jasna – na zakres zdolności do czynności prawnych. Bo dopiero osoba pełnoletnia posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
O „nieletnim” natomiast będziemy mogli powiedzieć w odniesieniu do prawa karnego i pojęcie to będzie związane z osobą, która nie ukończyła lat 17. Przy czym w przypadku nieletniego, a w zasadzie nieletniej nie ma znaczenia czy osiągnęła pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego przed ukończeniem osiemnastego roku życia.
I wreszcie ostatnie z najbardziej mylonych pojęć dotyczy „młodocianych”. W tym miejscu należy już podkreślić, że o młodocianym można mówić na gruncie dwóch dziedzin – gałęzi prawa: prawa karnego oraz prawa pracy. Jeśli będziemy mówić o młodocianym na gruncie prawa karnego, to będziemy przez to rozumieć osobę, która dopuściła się czynu zabronionego, a w momencie jego popełnienia nie ukończyła 21 lat natomiast w czasie orzekania w pierwszej instancji nie miała skończonych 24 lat. Taką osobę, przepisy kodeksu karnego nakazują traktować nieco łagodniej, kara ma być wychowaniem.
Z kolei młodocianym na gruncie prawa pracy będzie osoba, która ukończyła lat 16 ale nie osiągnęła lat 18. Młodociani zgodnie z przepisami prawa pracy są łagodniej traktowani przez pracodawców, ich stosunek pracy posiada więcej przywilejów, nie mogą oni pracować np. w porze nocnej. Warto też pamiętać, że osoby, które nie ukończyły szesnastego roku życia nie mogą być zatrudniane w charakterze pracownika.

Wsparcie merytoryczne: Kup seksowne pończochy

Dodaj komentarz